Expertises

Wij zijn actief op onder meer de volgende maatschappelijke thema’s:

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Participatiewet. Gemeenten hebben een grote uitdaging om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit geldt zowel voor jongeren met een slechte startkwalificatie, mensen met een beperking en/of mensen die lange tijd een uitkering hebben gekregen. Zowel op lokaal als op regionaal niveau wordt in Nederland in de 35 arbeidsmarktregio’s hard gewerkt om deze mensen te bemiddelen. Gemeenten werken veelal met elkaar samen in regionale werkgeversservicepunten (WSP’s) met onder andere SW bedrijven en het bedrijfsleven. Effectieve samenwerking is cruciaal om de doelstellingen van de Participatiewet te realiseren. Werkervaring opdoen bij de werkgever op de werkvloer is voor veel mensen belangrijk om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. Er zijn diverse stimuleringsinstrumenten vanuit de overheid om de bedrijven te stimuleren, denk aan: loonkostensubsidie, no-riskpolis, jobcoach, werkvoorzieningen (aanpassingen werkplek). Om de verschillende belangen goed te vertegenwoordigen wordt op regionaal niveau bij de Regionale Werkbedrijven samengewerkt tussen vakbonden (FNV, CNV), werkgeversorganisaties (VNO NCW, MKB Nederland), gemeenten, uitzendbureaus en in sommige regio’s ook onderwijsinstellingen.
De adviseurs van PublicEffect hebben diverse gemeenten en arbeidsmarktregio’s begeleid bij de totstandkoming van effectieve samenwerkingsstructuren en het behalen van de beoogde doelen. Ook heeft PublicEffect diverse gemeenten en uitvoeringsorganisaties tijdelijk ondersteund door op managementniveau en op directeursniveau interimmanagers te leveren.

Lees meer

Door de decentralisatie van het sociaal domein zijn gemeenten sinds 2015 naast de Participatiewet, ook verantwoordelijk voor het jeugdbeleid en de WMO. In het sociaal domein is de ambitie van gemeenten dat jongeren en burgers zelf steeds meer vanuit hun eigen kracht en het informele netwerk in hun eigen leven voorzien. De gemeente treedt steeds meer op als ‘regiegemeente’ en faciliteert en ondersteunt inwoners waar nodig. Gemeenten werken hierin samen met diverse maatschappelijke partners. In bijna alle gemeenten in Nederland wordt gewerkt met sociale wijkteams/gebiedsteams, waarin verschillende partners vertegenwoordigd zijn. De inrichting van deze ‘netwerkorganisaties’ varieert per gemeente. Soms zijn deze onderdeel van de gemeente, in andere gevallen wordt in regionaal verband samengewerkt, een andere variant is dat overheids B.V.’s of uitvoerende stichtingen worden opgericht. In diverse gemeenten wordt onderscheid gemaakt tussen jeugdteams en teams meer gericht op volwassenen. Afhankelijk van de benodigde ondersteuning kan aan burgers een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening worden verstrekt. Bij maatwerkvoorzieningen wordt onderscheid gemaakt tussen collectieve maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld een deeltaxi) en individuele maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld een traplift). De professionalisering en doorontwikkeling van deze sociale wijkteams/gebiedsteams houdt veel gemeenten bezig. De adviseurs en interimmanagers van PublicEffect hebben diverse gemeenten en regio’s hierbij ondersteund. PublicEffect heeft onder meer bijgedragen aan visieontwikkeling en organisatieontwikkeling, maar ook bij evaluatie en implementatie van projecten en programma’s. Wij leveren zowel organisatieadviseurs als interimmanagers op dit terrein.

 

In Nederland wordt al jarenlang met behulp van diverse landelijke en lokale beleidsprogramma’s gewerkt aan de leefbaarheid van wijken. In het verleden werd dit onder andere gestimuleerd door extra overheidsmiddelen met programma’s als ‘De Sociale Herovering’ of de zogenoemde ‘Prachtwijken’, ‘Probleemwijken’ of ‘Krachtwijken’. Ook zijn er landelijke programma’s gericht op specifieke achtergestelde gebieden van steden, zoals bijvoorbeeld het NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid). Hoe de programma’s ook genoemd worden, uiteindelijk gaat het om het verbeteren van de leefomgeving van de bewoners. Het gaat om het realiseren van een prettige, veilige, schone en groene leefomgeving voor jong en oud. Belangrijk in dit geheel is een goede balans tussen sociaal, fysiek en economisch beleid. Gemeenten, woningcorporaties en overige lokale partners hebben hierin gezamenlijk een belangrijke verantwoordelijkheid. Een belangrijke vraag is hoe je vernieuwingsbeleid, beheer en herstructurering vormgeeft. Van belang is dat de verschillende stakeholders, zowel organisaties, alsook burgers gezamenlijk uitvoering geven aan de beleidsambities. In de praktijk blijkt dit geen sinecure te zijn.
De organisatieadviseurs en interimmanagers van PublicEffect hebben jarenlange ervaring met de ontwikkeling en implementatie van effectieve wijk- en leefbaarheidsprogramma’s. Hierbij is nadrukkelijk oog voor zowel het sociale, economische als het fysieke aspect.

 

Het Rijk, grote steden en kleine gemeenten hebben veiligheid en het stimuleren van sociale stabiliteit hoog op de agenda staan. Het voorkomen van marginalisering en radicalisering is een belangrijk speerpunt. Er zijn in Nederland diverse organisaties en instituten die zich met deze thema’s bezighouden. Zo is er onder meer het JEP: Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie. Dit is een project van het ESS (Expertise unit Sociale Stabiliteit van het Ministerie van SZW). Op lokaal niveau werken gemeenten onder leiding van burgemeesters, die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid, aan diverse programma’s om extremisme en radicalisering preventief tegen te gaan.
De adviseurs en interimmanagers van PublicEffect hebben jarenlange ervaring met deze vraagstukken. Zowel op Rijksniveau als op lokaal niveau. Voor het slagen van dit soort veiligheids- en preventieprogramma’s is het cruciaal dat er verbinding wordt gemaakt met aanpalende thema’s als onderwijs, economie, werkgelegenheid, sport etc. Ook is het van noodzakelijk om opnieuw te investeren in de informele sociale infrastructuren binnen de diverse gemeenschappen. Kortom, het ontwikkelen van beleid en het maken van plannen is stap 1. Maar uiteindelijk gaat het om een slimme effectieve implementatie van de beleidsdoelen en beleidsintenties. Dit kan alleen als de diverse stakeholders maximaal zijn betrokken en er draagvlak is voor de gekozen uitvoeringsstrategieën.

Nederland verkleurt, vergrijst en verjongt. Er zijn grote verschillen tussen diverse groepen Nederlanders, zowel sociaal-economisch als sociaal cultureel. Elke dag wordt het nieuws gedomineerd door berichten over de segregatie in ons land. Er wordt nog steeds over ‘wij’ en ‘zij’ gesproken. Met name in economisch slechte tijden en op momenten dat er politieke verkiezingen zijn, worden de verschillen tussen diverse Nederlanders blootgelegd en in sommige gevallen zelfs uitvergroot. De toename in de afgelopen jaren van statushouders heeft de maatschappelijke discussie niet makkelijker gemaakt. De overheid heeft de komende jaren een grote opgave om de verschillen tussen de uiteenlopende gemeenschappen te overbruggen.
De adviseurs en interimmanagers van PublicEffect geloven in de kracht van het verschil. De diversiteit in onze samenleving dient als ‘asset’ te worden beschouwd. Uit vele onderzoeken blijkt dat divers samengestelde teams/groepen effectiever werken en betere resultaten behalen. De overheid, de maatschappelijke en private partners dienen de verschillen om te buigen in kansen en perspectieven. De adviseurs van PublicEffect hebben veel verschillende organisaties hierin begeleid (zowel publiek als privaat). Vanzelfsprekend moeten de kernproblemen goed geanalyseerd worden en aangepakt worden. Uiteindelijk gaat het erom dat beleidsmakers, managers en uitvoerders vraagstukken steeds meer vanuit een ‘inclusie grondhouding’ zouden moeten benaderen. De adviseurs en interimmanagers van PublicEffect hebben hier ruime ervaring mee.
Voor interne organisatievraagstukken rondom diversiteit en inclusie ontwikkelen wij samen met gecertificeerde trainers en coaches diverse leiderschapsprogramma’s, cultuurverandertrajecten, trainingen en coachingstrajecten.

 

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.